ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. A Szerződés hatálya

Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési Feltételek mindazon ajánlatokra illetve

értékesítési ügyletekre vonatkoznak, amelyek során a Betűvésés Budapest – Horváth Viktor E.V. (továbbiakban:

Szállító), a Vevők részére áruértékesítést végez és a felek között létrejött keretmegállapodásban

ettől eltérő feltételekben nem állapodnak meg. Jelen feltételek vonatkoznak továbbá minden, a Betűvésés Budapest – Horváth Viktor E.V.-vel jövőben megkötött ügyletre is.

A Betűvésés Budapest – Horváth Viktor E.V. jogosult a megrendeléstől és a szállítástól

kötelezettség nélkül elállni, amennyiben:

a) Vevő nem teljesíti az irányába fennálló bármely fizetési kötelezettségét, vagy

b) Vevőről olyan információ jut a birtokába, amely megkérdőjelezi fizetőképességét.

II. Megrendelés

Szállító által forgalmazott termékek listáját és egységárát a kiadott árajánlat tartalmazza. A kiadott

árajánlatban szereplő ár kizárólag a megadott időintervallumban szereplő ár, kizárólag a megadott

időintervallumban érvényes. Az árak (ettől eltérő kitétel kivételével) ÁFA nélkül értendők.

Amennyiben a Sírköves Budapest – Horváth Viktor E.V. ajánlatában másként nem nyilatkozik, úgy az adásvétel során a

megrendelés időpontjában érvényes, Sírköves Budapest – Horváth Viktor E.V. által kiadott árlista szerinti árakat kell

alkalmazni. A Sírköves Budapest – Horváth Viktor E.V. fenntartja magának a jogot, hogy import áru esetén az

időközben bekövetkezett 5%-nál nagyobb devizaárfolyam-változást, illetve a beszállítói által

közölt árlista változásokat a szállításkor áraiban érvényesítse. Az árak nem tartalmazzák a

raklapdíj összegét, amely mindenkor a vonatkozó árlista szerint kerül kiszámlázásra. Szállító külön

megállapított díjazás ellenében és előzetes egyeztetést követően vállalja a forgalmazott termékek

helyszínre szállítását, lerakodását és daruzását. Szállítói áruszállítás esetén Vevő köteles megfelelő

rakodótér és tárolási hely, valamint az áru szakszerű átvételéhez szükséges felelős személy

biztosítására. E feltételek be nem tartásáért Vevő anyagi felelősséggel tartozik, az ebből eredő

káresemények és költségek kizárólag Vevőt terhelik.

Egyedi megrendelés esetén Szállító fenntartja a jogot az áruérték általa meghatározott %-nak

előleg címén történő bekérésére. Amennyiben Vevő az előleget megfizeti, de a megrendelt

terméket 8 (nyolc) napon belül nem szállítja el Szállító telephelyéről, abban az esetben Szállító

nem kötelezhető az előleg visszafizetésére.

Vevő megrendelését minden esetben írott formátumban (levél, telefax, e-mail) köteles leadni. A

megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan leadásáért a felelősség Vevőt terheli. Vevő a

megrendelést a kért teljesítési határidő előtt megfelelő idővel köteles megadni, figyelemmel a

postai átfutási időre és a Szállító írásos visszaigazolási kötelezettségére, valamint az üzletmenetben

szokásos szállítási határidőkre.

III. Fizetési feltételek

Szállító – abban az esetben, amikor Vevő az áru ellenértékét nem az áru átvételekor készpénzben

egyenlíti ki – az általa kiállított számlát postai küldemény formájában küldi meg Vevő részére. A

Szállító a Vevőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla

kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban fogad el, a jogvesztés terhe mellett.

Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy a számlában foglalt összeget a Vevő

által elismert, nem vitatott követelésként tartja nyilván. A banki pénzforgalom a kibocsátott  2

számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. A számla teljesülési időpontjának a banki

jóváírás napja minősül.

Szállító a vételárat a hatályos számviteli- és adójogszabályoknak megfelelően számlázza.

 

Vevő a vételárat a számlán szereplő határidőben köteles átutalni Szállító bankszámlájára. Szállító

és Vevő hosszabb fizetési határidőben is megállapodhat, ebben az esetben Szállító az általa

kiállított számlán határozza meg a teljesítési időpontot.

 

Ha a Vevő bármely számla fizetésével késedelembe esik, valamennyi számlája esedékessé válik.

 

Vevő kizárólag jogerős bírósági határozat alapján jogosult bármilyen követelését a számla

ellenében beszámítani.

 

Vevő a fizetési késedelem minden megkezdett napjára évi 20% késedelmi kamatot köteles fizetni.

A szerződésben foglaltak szerint Szállító Vevő részére hitelkeretet biztosít. A hitelkeret a kiállított

számlák bruttó értéke. Ha Vevőnek határidőn túli számlatartozása van, annak késedelmi

kamatokkal együtt történő kiegyenlítéséig Szállító szabad hitelkeret esetén is jogosult a

megrendelést a szerződésszegés jogkövetkezményei nélkül visszautasítani és a hitelkeretet

felfüggeszteni.

 

Amennyiben – szállítói, vagy bármely egyéb információs forrásból – Szállító tudomására jut, hogy

Vevő fizetőképessége, vagy fizetőkészsége negatív irányban megváltozott, bizonytalan – Szállító

jogosult fizetési biztosítékot kérni. A fizetési biztosíték módjának és eszközének megválasztási

joga Szállítót illeti meg. Vevő kötelezettséget vállal, hogy amennyiben ellene felszámolási eljárás

megindítása iránti kérelmet nyújtanak be, vagy bármilyen indokból végrehajtási eljárást

kezdeményeznek ellene, haladéktalanul értesíti Szállítót. Amennyiben a vevő ezen

kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Szállító jogosult a szerződés azonnali hatályú

felmondására. Az ebből származó mindennemű kárát jogosult érvényesíteni Vevővel szemben.

 

Vevő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén, Vevő saját költségén köteles – Szállító

választása szerint – a tartozása kifizetésére közjegyzői okiratba foglalt kötelezettség vállalást tenni,

vagy bankgarantált váltót kiállítani.

 

Jelen szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél ezirányú

írásbeli felhívás ellenére, annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül a jelen

szerződés szerinti lényeges kötelezettségének nem tesz eleget. Ezen felül továbbá

bármelyik fél jogosult a másik fél szerződésszegéséből kifolyólag keletkezett egyéb

kárának megtérítését követelni.

 

Vevő képviseletében jelen szerződést aláíró, cégjegyzésre jogosult képviselője, mint

magánszemély minden további feltétel nélkül készfizető kezességet vállal Vevő Szállító felé

fennálló tartozásáért. Vevő cégjegyzésre feljogosított képviselője kijelenti, hogy a készfizető

kezesség jogi tartalmával tisztában van.

 

IV. Szállítási feltételek

1. „Vis major” és egyéb elháríthatatlan körülmény (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.)

által okozott akadályoztatás esetén Szállító jogosult a szállítási határidőket részben megnövelni,

vagy a szerződéstől részben vagy egészben elállni a szerződésszegés jogkövetkezményeinek

beállása nélkül.

2. A megrendelés teljesítése a gyártók gyáregység kapacitásának függvénye. Szállító nem vállal

felelősséget a gyár kapacitáshiányból származó késedelmes teljesítése miatt. A fenti okból

bekövetkezett szállítási késedelem miatti esetleges kárigényről Szállítóval szemben Vevő

visszavonhatatlanul lemond.

3. Előszállítás, részszállítás, illetve részteljesítés megengedett. Vevő a készre jelentést követően

köteles az árut átvenni. Amennyiben Vevő felhasználási vagy tárolási lehetőség hiányában az árut

átvenni nem tudja, úgy azt tárolási díj ellenében elszállításig Szállító raktározza, ugyanakkor a

tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozat kiadásával jogosult az áru leszámlázására. Vevő a

tárolási nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően köteles a számlák ellenértékét megfizetni.

4. Vevő a termék átvételekor köteles a mennyiségi és a minőségi vizsgálatot elvégezni. Az észlelt

mennyiségi, illetve minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek

tartalmaznia kell a mennyiségi, illetve minőségi hiba lényegét, az észrevétel módját és idejét. A

jegyzőkönyvet Vevő, Szállító képviselőjének, illetve a fuvarozónak is aláírásával hitelesítenie kell.

Szállító nem vállal felelősséget azokért a szavatossági hibákért, amelyek a termék átvételekor

ellenőrzéssel megállapíthatók lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt,

illetve a hibát nem jelentették be haladéktalanul Szállítónak.

Szállító a megrendelés visszaigazolásában megadott időpontban köteles a terméket átadni. Szállító

a szakmai szokásoknak megfelelő, belföldi közúti szállításra alkalmas módon köteles átadni a

terméket.

V. Kockázatviselés

Szállító felelősségvállalása, illetve kockázatviselése az áru raktárból történő kiadásáig terjed. A

szállítással vállalt értékesítés esetén Vevő köteles zárható raktárról, valamint a részben vagy

egészben beépítésre került, de még át nem adott áruk felelős őrzéséről gondoskodni. Vevő által

kijelölt munkahelyen bekövetkezett káreseményekért Vevő felel. Vevő köteles a tárolási helyre

vagyonbiztosítást kötni. A biztosítás hiánya mellett bekövetkezett lopás és bárminemű kárért

Vevő köteles anyagi felelősséget vállalni.

VI. Tulajdonjog fenntartása

Szállító a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát

fenntartja. A tulajdonjog fenntartással érintett termék feldolgozása esetén a választás joga

Szállítót, mint tulajdonost illeti meg (Ptk. 133.§ (3) bek.). Dologegyesülés esetén Szállítónak

résztulajdona keletkezik (Ptk. 134.§). Vevő a szerződés aláírásával engedményezi Szállítóra a

közös tulajdon értékesítéséből a szállítói tulajdoni hányadnak megfelelő összeget.

Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más követelésébe beszámítani, azt megterhelni,

vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani.

Amennyiben a vételár behajtására nincs lehetőség, úgy Szállító jogosult az áru visszaszállítására és

kártérítési igény bejelentésére, az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költsége és elmaradt

haszna megtérítésére.

Vevő jelen szerződés létrejöttével beleegyezését adja, hogy Szállító a Vevő telephelyére,

székhelyére, egyéb szállítási helyszínére a ki nem fizetett áru visszaszállításának céljából

akadálymentesen bejusson.

Amennyiben Vevő kereskedelmi célból vásárolja meg Szállító termékét, köteles a tulajdonjog

fenntartás ideje alatt a termék tárolásáról oly módon gondoskodni, hogy azt minőségkárosodás ne

érje. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, állagában

bekövetkező bármely minőségromlásért, kárért Vevő teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Vevő

a Szállító termékére köteles vagyonbiztosítást kötni. Kereskedelmi célú vásárlás esetén a

tulajdonjog fenntartása alatt Vevő a terméket nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.

VII. Szavatosság

Szállító szavatosságot vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott

feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs. Szállító felelősséggel tartozik a

termék minőségéért a termék csomagolásán megjelölt szavatossági időpontig.

Minőségi reklamáció esetén Szállító köteles a reklamációt 48 órán belül a gyártó felé továbbítani.

Ha Szállító a teljesítéshez fuvarozót, illetve szállítmányozót vesz igénybe, annak tevékenységéért

úgy felel, mintha maga járt volna el.

Vevő felel minden olyan kárért, amely a termék átadásától a vételár teljes kifizetéséig a termék

állagában bekövetkezik.

Ha a termékkel kapcsolatban minőségére vonatkozó probléma merül fel, Vevő köteles

megakadályozni a termék beépítését – kivizsgálás céljából. Amennyiben ez nem történik meg – és

a termék beépítésre kerül – mindennemű kockázat és felelősség Vevőt terheli.

VIII. Egyéb jogok és kötelezettségek

Amennyiben magasabb jogszabály a jelen feltételrendszer valamely pontját érvényteleníti, úgy

annak helyébe az adott jogszabály elvei az irányadóak, de ez nem korlátozza a többi feltétel

érvényességét.

A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak Szállító írásos jóváhagyásával

ruházhatók át.

Vevő és Szállító köteles együttműködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet

haladéktalanul írásban tájékoztatni. Vevő illetve Szállító köteles az egymás tevékenységéről

szerzett információt üzleti titokként kezelni. Vevő és Szállító az üzleti titok megsértésével okozott

kárt köteles a másik félnek megtéríteni. Nem minősül üzleti titoksértésnek a peres eljárás során

történő bizonyítás.

Vevő és Szállító köteles a tisztességtelen üzleti magatartástól a másik féllel szemben tartózkodni.

Vevő nem folytathat olyan üzleti stratégiát, amely az árjegyzékben szereplő termékek piaci

arculatát, vásárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja. Fentiek megsértésével okozott kárt,

illetve a kárelhárításhoz szükséges intézkedések költségét a szerződést szegő fél viseli.

Amennyiben felek jogvitáikat békés tárgyalás útján nem tudják rendezni, hatáskörtől függően a

Budapesti Városi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó

jogszabályok rendelkezései irányadók.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek két eredeti példányban készült, melyet felek átolvasás és értelmezést követően, jóváhagyólag együttesen írtak alá.

 

Kelt: Budapest, 2000. év  November   hó  01 napján.

 

 

 

 

……………………………………………………                                   ………………………………………

Betűvésés Budapest – Horváth Viktor E.V.

Szállító                                                                                                         Vevő